VARA MULTIFUNKTSIONAALSE SPORTMÄNGUDE VÄLJAKU KASUTAMISE EESKIRI

I VÄLJAKU KASUTAMISE ÕIGUS ON KÕIGIL VARA VALLA ELANIKEL, KES RAHUMEELSELT JA SIHTOTSTARBELISELT KASUTAVAD VÄLJAKUT JA SELLE INVENTARI

II VÄLJAKU KASUTAMINE TOIMUB OMAL VASTUTUSEL, ALAEALISTEL LAPSEVANEMA VASTUTUSEL

III VAJADUSEL TEEVAD VÄLJAKU KASUTAJAD VÄLJAKU KORRAHOIUKS JA KASUTAMISEKS JÕUKOHAST TASUTA TÖÖD

 

1. VÄLJAKUL JA SELLE PIIRKONNAS ON K E E L A T U D :

  • OHUSTADA ENNAST JA TEISI VÄLJAKUL VIIBIJAID
  • VIIBIDA ILMA TÄISKASVANU JÄRELEVALVETA ALLA 7-AASTASTEL VÕI VÄHESTE OSKUSTEGA LASTEL
  • OMADA LEMMIKLOOMI; TERAVAID, TORKAVAID VÕI PURUNEVAID ESEMEID
  • TEKITADA LÄRMI, LOOPIDA MAHA PRAHTI, TARVITADA ALKOHOLI, TUBAKATOOTEID JA NARKOOTIKUME
  • RONIDA SELLEKS MITTEETTENÄHTUD RAJATISTELE
  • SÕITA JALGRATTA, RULLUISKUDE, RULA jms VAHENDIGA KUNSTMURUL
  • SÕITA ILMA KAITSEKIIVRITA SKATEPARGIS
  • KASUTADA VIHMAGA/LIBEDAGA SKATEPARKI
  • RIKKUDA, LÕHKUDA VÕI KÕRVALDADA VÄLJAKU INVENTARI, AGA SAMUTI KASUTADA SEDA MITTESIHTOTSTARBELISELT
  • OMAVOLILISELT SISSE LÜLITADA VÄLISVALGUSTUST

2. KATKISE VÕI OHTLIKU RAJATISE MÄRKAMISEL HOIATADA TEISI KASUTAJAID NING TEAVITADA SELLEST VARA VALLA LASTEKAITSE ÜHINGUT

3. KÄESOLEVA EESKIRJA RIKKUMISEL ON ÕIGUS RIKKUJAT KARISTADA SUULISE HOIATUSEGA, VÄLJAKULT ÄRASAATMISEGA NING EDASPIDI VÄLJAKULE MITTELUBAMISEGA JA KAHJU TEKITAMISEL SELLE HÜVITAMISE NÕUDMISEGA

 OLULISED TELEFONINUMBRID:

POLITSEI 110

PÄÄSTEAMET 112

VARA VALLA LASTEKAITSE ÜHING 5669 3734