PÕHIKIRI

      ÜLDSÄTTED

  • Mittetulundusühing Vara Lastekaitse Ühing, endise nimega Vara Valla Lastekaitse Ühing, on kodanikualgatusel põhinev isikute vabatahtlik avalikes huvides tegutsev kasumit mittetaotlev ühendus.
  • Ühingu ametlik nimi on „Vara Lastekaitse Ühing“ (edaspidi nimetatud Ühing), ametlik lühend MTÜ Vara LKÜ.
  • Ühingu asukoht on Vara keskus Vara küla Peipsiääre vald Tartu maakond Eesti Vabariik.
  • Ühingul on oma pangakonto ja sümboolika.
  • Ühing juhindub oma tegevuses EV seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ja Ühingu organite otsustest.
  • Ühing võib teha oma eesmärgi saavutamiseks kõiki tehinguid ja toiminguid, sealhulgas rentida, osta kinnis- ja muud vara, saada kingitusi ja annetusi.
  • Ühing kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning ei anna oma liikmetele materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi, ega jaota kasumit oma liikmete vahel.
  • Ühingu majandusaasta on kalendriaasta, mis algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
 1. EESMÄRK JA TEGEVUSED

2.1 Ühingu eesmärgiks on lapse vajadusest lähtuva, lapseks olemist väärtustava, laste ja noorte arengut toetava heategevusliku lastekaitsealase tegevuse edendamine.

2.2  Eesmärkidest lähtuvalt võib Ühing arendada järgmisi tegevusi:

2.2.1 lastekaitsealase info levitamine, koolituste korraldamine, laste huvide esindamine kohalikes omavalitsusorganites;

2.2.2 laste ja noorte tegevusvõimaluste laiendamine (laagrid, huvitegevus, sport jmt);

2.2.3 laste tervisliku elukeskkonna, tervisliku toitumise ja keskkonnasõbraliku käitumise edendamine;

2.2.4 laste ja noorte omaalgatuslike organisatsioonide toetamine;

2.2.5 lastekaitse- ja noorsootööalaste projektide ja programmide väljatöötamine ja elluviimine;

2.2.6 piirkondlike arendus- ja investeeringuprojektide algatamine ja neis osalemine;

2.2.7 koostöö arendamine riigi- ja omavalitsusorganite, teiste avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega, sealhulgas kodu- ja välismaiste lastekaitse-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonna organisatsioonidega;

2.2.8 lastele, noortele ja nende peredele toetavate teenuste osutamine;

2.2.9 heategevuslike ürituste, loteriide korraldamine;

2.2.10 muude tegevuste arendamine Ühingu põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.

 1. ÜHINGU LIIKMESKOND

3.1 Ühingu liikmeks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlalist tegevust. Juriidilisest isikust liiget esindab Ühingus juriidilise isiku põhikirjajärgne esindaja.

3.2 Ühingu liikmeks astumiseks esitatakse juhatusele kirjalik avaldus, milles kohustutakse täitma Ühingu põhikirja. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Juhatus hiljemalt 1 kuu jooksul, keeldumise korral on taotlejal õigus nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustaks Üldkoosolek.

3.3 Ühingu liikmeks astuja tasub ühekordset sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu, mille suurused ja tasumistähtaja määrab Üldkoosolek.

3.4 Ühingu liikmest väljaastumiseks esitatakse Juhatusele kirjalik avaldus. Liikmelisus lõppeb pärast 1 kuu möödumist avalduse andmisest. Tasutud sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastada.

3.5 Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata kui:

3.5.1 liige pole ilma mõjuva põhjuseta tasunud majandusaasta lõpuks liikmemaksu;

3.5.2 liige pole osalenud aasta jooksul ühelgi üldkoosolekul või Ühingu korraldatud üritusel;

3.5.3 liige ei täida käesolevat põhikirja või juhtorganite otsuseid;

3.5.4 liige on sooritanud ebaeetilise teo, riivates sellega Ühingu tegevuspõhimõtteid.

3.6 Liikmest väljaarvamise otsustab Üldkoosolek, teatades koosoleku toimumisest väljaarvatavale liikmele ette vähemalt 2 nädalat. Väljaarvataval liikmel või tema esindajal on õigus osaleda väljaarvamise küsimuse arutamisel sõnaõigusega.

 1. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Ühingu liikmel on õigus:

4.1.1 osaleda hääleõigusega Üldkoosolekul ja olla valitud Ühingu organitesse;

4.1.2 osaleda Ühingu eesmärgipärases tegevuses;

4.1.3 saada teavet Ühingu tegevuse kohta, esitada ettepanekuid ja arupärimisi Ühingu juhtorganite tegevust puudutavates küsimustes;

4.1.4 jääda otsustamisel eriarvamusele ning nõuda selle protokollimist;

4.1.5 lahkuda Ühingu liikmeskonnast.

4.2 Ühingu liige on kohustatud:

4.2.1 osalema Ühingu üldkoosolekutel, järgima Ühingu tegevuses osalemisel Ühingu põhikirja ning juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;

4.2.2 osalema ühistegevuses ja toetama Ühingut põhikirjaliste eesmärkide täitmisel;

4.2.3 tasuma sisseastumismaksu ja liikmemaksu Üldkoosoleku poolt määratud summas ja tähtajaks, sealhulgas ka liikmelisuse lõppemise aastal;

4.2.4 liikmete arvestuse pidamiseks teatama Juhatusele 1 kuu jooksul oma kontaktandmete muudatusest;

4.2.5 suhtuma heaperemehelikult Ühingu varasse, hoidma Ühingut puudutavat konfidentsiaalset informatsiooni.

4.3 Täiendavaid kohustusi võib liikmetele panna vaid Üldkoosoleku otsusega.

 1. ÜLDKOOSOLEK

5.1 Ühingu kõrgemaks organiks on Üldkoosolek, millel on igal liikmel 1 hääl.

5.2 Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Ühingu liige või tema esindaja lihtkirjaliku volikirja alusel. Esindajaks võib olla vaid teine Ühingu liige.

5.3 Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus, teatades Ühingu liikmetele sellest vähemalt 7 päeva ette.

5.4 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma:

5.4.1 vähemalt üks kord majandusaasta jooksul aastaaruande kinnitamiseks;

5.4.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest;

5.4.3 kui Juhatus ei kutsu Üldkoosolekut punktis 5.4.2 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad Üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras Juhatusega;

5.4.4 muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.

5.5 Üldkoosolek võib otsustada kõiki Ühingu tegevusse puutuvaid küsimusi mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse, kusjuures tema ainupädevusse kuulub:

5.5.1 põhikirja ja eesmärkide muutmine;

5.5.2 Ühingu jagunemise ja lõpetamise otsustamise;

5.5.3 Juhatuse liikmete ja revidendi või audiitori määramine;

5.5.4 liikmetele sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine;

5.5.5 Juhatuse liikme, revidendi või audiitoriga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja nendes asjades Ühingu esindaja määramine;

5.5.6 aastaaruande kinnitamine;

5.5.7 teiste ühingutega liitumise või liikmest väljaastumise otsustamine.

5.6 Üldkoosoleku päevakorra valmistab ette Juhatus. Kui Üldkoosoleku kutsuvad kokku liikmed, määravad nemad Üldkoosoleku päevakorra.

5.7 Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt päevakorda võetud, võib võtta päevakorda, kui Üldkoosolekul osalevad kõik Ühingu liikmed.

5.8 Üldkoosoleku otsus on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.

5.9 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud:

5.9.1 kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest;

5.9.2 põhikirja muutmise otsuse poolt on hääletanud üle 2/3 osalenud liikmetest või nende esindajatest;

5.9.3 Ühingu eesmärgi muutmise otsuse poolt on hääletanud vähemalt 9/10  Ühingu liikmetest.

5.10 Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

5.11 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult (sealhulgas e-kirjaga) kõik Ühingu liikmed.

5.12 Kui Üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub Juhatus 3 nädala jooksul kokku uue Üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb vähemalt 3 liiget.

5.13 Üldkoosolekut juhatab Juhatuse liige.

5.14 Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, päevakord, hääletustulemused, vastu võetud otsused, otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudmisel tema eriarvamus koos tema allkirjaga. Protokollile kirjutavad alla Üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli lisadeks on koosolekust osavõtnute nimekiri igaühe allkirjaga ning koosolekule esitatud kirjalikud avaldused ja volikirjad. Liikmetele peab protokoll olema kättesaadav pärast 14 päeva möödumist koosolekust.

5.15 Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile Ühingu liikmetele, sealhulgas ka koosolekul mitteosalenutele.

 1. JUHATUS

6.1 Ühingut esindab ja selle tegevust juhib 3-liikmeline juhatus, mille liikmed valitakse Üldkoosoleku poolt kuni viieks aastaks.

6.2  Ühingut esindavad kõigis õigustoimingutes liikmed ühiselt.

6.3 Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda, kui ta on oma kohustused jätnud olulisel määral täitmata, on kahjustanud Ühingu mainet või mõnel muul mõjuval põhjusel.

6.4 Juhatuse liige võib Juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest Üldkoosolekule kirjalikult ette vähemalt 1 kalendrikuu.

6.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatus võtab vastu otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poolte Juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

6.6 Koosolekut kokku kutsumata loetakse otsus vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult (sealhulgas e-kirjaga) kõik Juhatuse liikmed.

6.7 Juhatus:

6.7.1 korraldab Ühingu igapäevast tööd, valmistab ette ja viib läbi Üldkoosolekuid;

6.7.2 korraldab Üldkoosoleku otsuste täitmist, raamatupidamist, aruandlust ja liikmete arvestust;

6.7.3 sõlmib, muudab ja lõpetab lepinguid töötajatega ja koostööpartneritega;

6.7.4 esindab Ühingut õigustoimingutes.

6.8 Juhatus valib enda hulgast Juhatuse esimehe, kes korraldab Juhatuse tööd.

6.9 Juhatuse liikme tasustamine toimub Üldkoosoleku poolt kehtestatud korras.

6.10 Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirjanõuete rikkumise või kohustuste mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmisega Ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt.

 1. JÄRELEVALVE JA RAAMATUPIDAMINE

7.1 Järelevalvet Juhatuse tegevuse üle teostab Üldkoosolek.

7.2 Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.

7.3 Kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need kinnitamiseks Üldkoosolekule. Majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik Juhatuse liikmed.

7.4 Ühingu tegevuse kontrollimiseks võib Üldkoosolek määrata audiitorkontrolli või revidendi, kelleks ei või olla Juhatuse liige ega Ühingu raamatupidaja. Audiitori/ revidendi võib nimetada ka ühekordse kontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks. Raamatupidamiskontrolli tulemuste aruanne esitatakse Üldkoosolekule.

 1. ÜHINGU VARA

8.1 Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks ja mille omandamine ja omamine ei ole seadusega keelatud.

8.2 Ühing kasutab ja käsutab oma vara õigustoimingute teostamisel, mis on aluseks tsiviilõiguste ja-kohustuste tekkimiseks, muutumiseks, lõpetamiseks või lõppemiseks.

8.3  Ühingu vara moodustub:

8.3.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest;

8.3.2 rahalistest ja materiaalsetest annetustest;

8.3.3 põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste ja teenuste korraldamisest saadavast tulust;

8.3.4 sihtotstarbelistest finantseeringutest;

8.3.5 Ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest saadud tulust;

8.3.6 muudest laekumistest.

8.4 Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga, liikme vastutus on piiratud liikmemaksu suurusega.

 1. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE

9.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seadusega sätestatud korras.

9.2 Ühingu tegevuse lõpetamise otsustab Üldkoosolek, lõpetamise otsuse poolt peab olema üle 2/3 osalenud või esindatud liikmetest.

9.3 Ühingu lõpetamisel toimub likvideerimismenetlus, likvideerijateks on Juhatuse liikmed või Üldkoosoleku poolt määratud isikud.

9.4 Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist antakse allesjäänud Ühingu vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud Ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Vastuvõetud 13.12.2003  Muudetud 20.11.2017

/allkirjastatud digitaalselt/        /allkirjastatud digitaalselt/               /allkirjastatud digitaalselt/

MERIKE UNDRITS                           SIGNE KLEMMER                            VAIKE TOROKVEI

juhatuse liige                                      juhatuse liige                                   juhatuse liige