Liikmeks astumine

Meie Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik, kes on nõus aktiivselt osalema Ühingu tegevuses ja kandma Ühingu põhikirjast tulenevaid kohustusi. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus liikmeks astuja kirjaliku avalduse aluse ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Liikmeks astuja loetakse Ühingu liikmeks koos sellest tulenevate õiguste ja kohustuste tekkimisega pärast Ühingu juhatuse sellekohase otsuse tegemist ja sisseastumismaksu tasumist.

Ühingu liikmete õigused

 • valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse
 • osaleda Ühingu üldkoosolekul
 • teha ettepanekuid kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes
 • võtta osa Ühingu poolt korraldatavate ürituste ettevalmistamisest
 • saada teavet Ühingu tegevuse kohta Ühingu juhtorganitelt ja tutvuda dokumentatsiooniga
 • astuda Ühingust välja teatades sellest juhatuse kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette

Ühingu liikmete kohustused

 • järgima Ühingu põhikirja ning täitma Ühingu juhtorganite otsuseid
 • tasuma Ühingu liikmemaksu
 • aktiivselt osa võtma Ühingu tegevusest
 • hoidma ja kaitsma Ühingu mainet
 • aktiivne osavõtt peale juhtorganeisse valimist
 • üldkoosolekute vahelisel perioodil osavõtt töörühmade konkreetsete ülesannete täitmisest

Iga-aastane liikmemaks 2018. aastast on 15.-  eurot ja see tasutakse ühe kuu jooksul liikmeks vastuvõtmisest ja järgnevatel aastatel jooksva aasta 31. märtsiks .

Laadi alla avaldus DOC või PDF formaadis.